Lelystad

Natuurlijk begrijpt de VVD de tegenstemmers, die zeggen dat Lelystad helemaal nooit of pas na volledige herindeling open moet. Het lijkt makkelijk om te roepen dat je iets niet wil om zo rust en stemmen te krijgen. Maar de VVD wil wel een breder beeld geven van de problematiek, want de werkelijkheid is complexer dan dit.

Concreet:

1) Afspraak is afspraak: open in 2019 tenzij....

2) Er wordt steeds meer gevlogen;

3) Maximaal inzetten op verminderen negatieve effecten.


Toelichting

Ad 1) VVD hecht aan een betrouwbare overheid en een realistisch bestuur. De afspraken over Lelystad zijn breed gemaakt (nb: de noodzaak voor Lelystad komt voort uit het op slot zetten van Schiphol, waar de VVD, samen met de PVV, overigens op tegen was) en raken veel burgers en bedrijven, negatief, maar ook positief. Afspraken nakomen en helderheid scheppen is belangrijk voor alle partijen. Het niet nakomen van de afspraken leidt er toe dat andere inwoners van Nederland (meer) overlast krijgen. Uiteraard moeten fouten die zijn gemaakt, zoals bij het opstellen van het MER en in de communicatie, worden hersteld. Als blijkt dat dit niet lukt voor de geplande opening in 2019 dan wordt de opening vertraagd totdat dit wel in orde is!


Ad 2) Voorlopig gaat de groei van het luchtverkeer door, veel mensen willen goedkoop op vakantie en gebruiken daarbij het vliegtuig. De VVD-Apeldoorn vindt dat z.s.m. moet worden ingezet op alternatieven voor vluchten op de korte en middellange termijn, dat eisen moeten worden gesteld aan de uitstoot van vliegtuigen en dat de belastingvoordelen voor de luchtvaart afgebouwd moeten worden. Maar dit zijn maatregelen die NL niet alleen kan nemen, dat moet in Europees overleg. Op de korte termijn moet invulling worden gegeven aan de afspraken die er liggen.


Ad 3) de VVD zet hard in op het voorkomen van overlast. Zo snel mogelijk zo hoog mogelijk! Het blijkt dat dieren niet tot nauwelijks gehinderd worden door (lucht)verkeer. Bij mitigerende maatregelen wordt daarom vooral gekeken om de hinder en overlast voor bewoners en bezoekers van de Veluwe

en gemeente Apeldoorn te verminderen. 

Randvoorwaarden voor opening conform plan zijn:

a) Er moet een oplossing zijn om Teuge met zijn paracentrum levensvatbaar in stand te houden;

b) De herindeling van het luchtruim wordt versneld: 2023 is te laat


Feiten tnt

  • Bij start gaat het om minder dan 1 vlucht per uur in totaal, bij 10.000 vluchten om 2,5 vluchten per uur (startjaar max. 4.000 bewegingen per jaar: niet allemaal naar het zuiden, groei van 2.000/jaar naar 10.000/jaar, verhoging kan/mag pas na herindeling);
  • 1.800 meter grens is ondergrens, de meesten zitten hoger.