Loondispensatie

De VVD wil dat meer mensen de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om zinvol werk te doen. Het huidige systeem maakt dat lastig. Voor het werk dat je kan doen moet je eerlijk betaald krijgen. En voor de uren dat je niet kunt werken moet er een vangnet zijn.

Als iemand nu maar voor de helft kan werken dan krijgt die volledig betaald. De werkgever krijgt dit weer gecompenseerd. Dat is vreemd. Het is een ingewikkeld systeem dat geen recht doet aan inzetbaarheid en belastbaarheid van een werknemer en de verwachtingen die de werkgever heeft.

Een groot deel van de Apeldoornse gemeenteraad heeft een brief gestuurd naar Den Haag om aan te geven dat ze het niet eens zijn met plannen die ertoe moeten leiden dat meer mensen wel mee kunnen doen.

We zijn het niet eens met de strekking van deze brief.
Het doel is dat meer mensen mee kunnen doen door andere inzet van middelen. Nu komen middelen vooral terecht bij mensen die al een baan hebben.
In de nieuwe plannen is het doel dat meer mensen mee gaan doen.

Als ondernemer betalen naar loonwaarde vinden we logisch. Compensatie voor niet geleverde loonwaarde zou niet door ondernemers moeten worden uitgevoerd maar door de overheid net als bij bijstand, wia, wajong en ww. Het betreft werknemersverzekeringen waar ondernemers geen uitvoeringsorgaan voor moeten zijn.
Deze regelingen moeten voor de mensen om wie het gaat eenvoudig toegankelijk zijn.

Als je als ondernemer de keus hebt kunnen we ons voorstellen dat de nieuwe regeling waarbij je betaald naar ontvangen diensten het aannemen van iemand met een beperking ( naast ook al eventuele poortwachtersrisico’s) makkelijker maakt dan de huidige regelingen waarbij je contact moet hebben met de overheid. De drempels voor werkgever en werknemer om aan het werk te gaan moeten worden weggenomen.

Het is logischer dat de uitkeringsontvanger dat rechtstreeks bij de overheid doet in plaats van een laag ertussen.
Voor de mensen met een beperking die nu werken kan het nieuwe plan voor het percentage arbeidsongeschiktheid nadeliger uitvallen doordat ze voor dat deel geen pensioen of recht op ww op kunnen bouwen.
Voor pensioen is nu al premievrijstelling voor deel dat iemand arbeidsongeschikt word geacht mogelijk. Dit zou eenduidiger en makkelijker kunnen dan nu het geval is.

Feit is dat de huidige regeling onvoldoende mensen aan de slag helpt. Er zijn teveel belemmeringen. De 66,2% die helemaal geen werk heeft bouwt nu helemaal niets op qua ww en pensioen, ook niet op hun arbeidsvermogen.

Het geld dat vrijvalt door deze systematiek zal worden ingezet om mensen die nu nog thuis zitten te begeleiden naar werk.
Dit biedt kansen voor henzelf ( het belangrijkst) omdat bijvoorbeeld Lucrato, waar we ons allemaal zorgen over maken, met deze middelen meer mensen duurzaam kan begeleiden naar meedoen.

Kortom de VVD onderschrijft het doel van deze plannen en hoopt dat met nieuwe plannen meer mensen mee kunnen doen!

Jenny Elbertsen