Algemene Beschouwingen: De kracht van Apeldoorn, waar je thuis bent!

De VVD is er trots op dat de eerste begroting van deze periode voor ons ligt. We stropen onze mouwen op om wat te gaan DOEN in de stad. Niet alleen voor nu, maar ook voor later nemen we graag onze verantwoordelijkheid. We gaan aan de slag! Voor een vrijer, veiliger en welvarender gemeente. Samen met u als raad maar zeker ook met onze inwoners en ondernemers.

© Rob Voss

Vrijer

De raad zet in op participatie en ruimte voor keuzes en echte invloed van mensen op hun werk- en leefomgeving! Deze maand gaan we concreet samen op weg om dit te realiseren. Ook de rest van dit jaar kijkt de VVD uit naar samenwerking in de raad die nu een half jaar met elkaar op weg is om keuzes te maken met de gemeente.

Scholen, werk, thuis, en sportclubs moeten goed en veilig toegankelijk zijn en dat blijkt nog niet overal het geval. Samen met inwoners willen we hiermee aan de slag. Daarom komt de VVD niet nu al met een voorstel, maar horen we graag eerst uit de buurt wat er speelt en wat een oplossing voor welk probleem zou kunnen zijn. 

Met zoveel mogelijk ruimte voor eigen keuzes maar wel altijd in relatie met de ander. 

Zo zelfstandig mogelijk, maar als het nodig is kijken we naar elkaar om, zo nodig met professionele ondersteuning.

Geld moet worden ingezet voor taken en niet gericht zijn op belangen van organisaties. We zetten in wat nodig is, maar moeten wel keuzes maken. De VVD verwacht dat door de plannen die er nu liggen schotten zullen verdwijnen, 1 hulpverlener en 1 plan moet echt van de grond komen nu, en kwaliteit van leven voor mensen zal toenemen.

Als je een uitkering nodig hebt zal je gevraagd worden ook iets terug te doen. Een baan is zoveel meer dan een inkomen. In Rotterdam blijkt de verplichte tegenprestatie enorm bij te dragen aan welbevinden en zelfs te leiden tot afname van zorgbehoeften! Dat leidt tot meer vrijheid om je leven vorm te geven. De VVD zal hier komende periode op inzetten.

Meedoen is meer dan werk en niet altijd iets dat door zorg hoeft te worden opgepakt. We hebben veel sportverenigingen en clubs waar mensen zich thuis voelen, in beweging zijn en samen werken aan welbevinden. Dit vraagt om goede voorzieningen en locaties, maar ook om goede routes, paden en faciliteiten. Daar zetten we hard op in en dat vinden we een goede zaak! Niet alleen voor onze eigen inwoners, maar zeker ook voor onze gasten.

En die willen ook wat te beleven hebben! We willen een echte evenementenstad zijn met aantrekkingskracht voor de hele regio en daarbuiten. Wat de VVD betreft gaan we dan ook zo snel mogelijk afscheid nemen van de beperkingen die locatieprofielen opleggen. 

Wij geloven in de verantwoordelijkheid van de evenementenorganisatoren hierin. Laat hen afstemming zoeken met de omgeving. Daar waar overlast is zal de gemeente ingrijpen met goed toezicht! We willen de balans tussen ambitie, levendigheid en leefbaarheid behouden. En zeker niet doorslaan naar sufheid of overlast. We blijven ons, net als het college, inzetten voor kansen om Apeldoorn blijvend op de kaart te zetten.


Veiliger

Voor de VVD zijn ook veiligheid en toerisme top thema’s die samenkomen in een motie over de aanleg van een goede fietsverbinding tussen hoenderloo en schaarsbergen om de noordzuidverbinding over de Veluwe te versterken.

Veiligheid is natuurlijk meer dan niet op je giegel gaan door een slecht fietspad. Ook cameratoezicht, het aanpakken van verloederde vakantieparken, inzet van toezicht en handhaving blijven voor ons belangrijke punten, waar we als het besproken wordt, onze inbreng zullen doen. Vooralsnog blijken de ingezette middelen volgens portefeuillehouder te voldoen, maar we zullen dit scherp in de gaten houden. Deze periode zullen we hier vaker over in gesprek gaan. 

Peter aka John Berends merkte als undercover op dat op hangplekken waar overlast is, flexibel cameratoezicht kan worden ingezet. Dat werkt preventief, maar vergroot bij strafbare zaken ook de pakkans. Wat de VVD betreft wordt dit middel ingezet als een buurt niet meer de straat op durft vanwege asociaal gedrag! 

Een schone hele en groene omgeving dragen bij aan het veiligheidsgevoel. De kracht van Apeldoorn is haar prachtige omgeving, mooie dorpen, buurten en wijken. Die kwaliteit wil de VVD graag nog meer versterken dan waar het college nu voor kiest.

We dienen dan ook een AMENDEMENT in op het GROENPLAN om deze kwaliteit te versterken. 


Welvarender

Apeldoorn is geen eiland. We liggen op een mooie plek als uitvalsbasis voor Nederland, maar zeker ook de rest van Europa. Dat maakt dat we verder willen kijken dan alleen onze gemeentegrenzen. Het het gaat nu economisch voor de wind, maar de lessen uit het verleden hebben ons geleerd dat we ook voor LATER onze keuzes moeten maken.

Het is wat de VVD betreft dan ook essentieel dat we niet alleen onderzoeken of ecofactorij kan, maar dat er echt ruimte is voor ondernemers om hun bedrijf te starten!

10% van onze ondernemers geeft aan “uit hun jasje te groeien”. Goede zaak, maar dan moeten we voor ruimte zorgen.

Bij bedrijven werken mensen, die het liefst dicht bij hun werk kunnen wonen en Apeldoorn en haar dorpen zijn daarvoor een prachtige plek. Op dit moment zijn we niet in staat om in deze behoefte te voorzien. Bij een comfortabele gezinsstad hoort wonen in een fijn, warm maar ook duurzaam en betaalbaar huis. 

Met betrekking tot wonen gaat het niet alleen over nieuwbouw, maar ook over behoud van woningen en omkatten bedrijven naar wonen. 

Op dat laatste punt is de VVD zeer kritisch, omdat dat weer ruimte voor bedrijvigheid doet afnemen.

Goed dat het college hard aan de slag is dit waar te maken!

Wij willen deze inzet onderstrepen door het niet alleen van gesprekken af te laten hangen, maar er ook financieel aan bij te dragen zodat deze inzet als vliegwiel voor welvaart kan worden gezien.

Bestaande huizen moeten makkelijk verduurzaamd kunnen worden. 

De VVD is tevreden dat voor eigenaren van monumenten naast lasten, nu ook meer lusten komen. 

Betaalbaarheid is niet alleen duurzaam, maar ook noodzakelijk, om mensen en bedrijven voor de gemeente te behouden. De OZB zal dus omlaag moeten!

Er is een grote behoefte aan meedoeners. In bedrijven en op werkplekken, maar ook in en om je eigen buurt!

De VVD is dan ook tevreden dat hier vol op in wordt gezet door het college. Bedrijvigheid, bereikbaarheid, maar ook onderwijs krijgt veel aandacht in de gemeente, op weg naar de toekomst om ons te onderscheiden.

Om vanuit je huis bij je werkplek te kunnen komen, pakken steeds meer mensen de fiets. Niet alleen fijn en gezond, maar ook goed voor het milieu en halen van de klimaatdoelstellingen. 

Er zijn natuurlijk ook mensen die niet in onze gemeente werken, maar wel wonen of omgekeerd.

Voor de aanleg en onderhoud van wegen en betere doorstroming blijft onze inzet onverminderd. Naast een tunnel bij de laan van Osseveld, zal er op meer punten geïnvesteerd worden in bereikbaarheid en doorstroom. We zetten ons ook in voor minder milieubelastende manieren van bevoorrading in de stad.

Niet voor niets is in ons bestuursakkoord duurzaamheid een topthema geworden en niet alleen een rode draad. We zullen veel moeten doen en laten om deze doelen te halen op een manier die voor mensen ook dragelijk is. 

In de politieke markt hebben we aangegeven ons in te gaan zetten voor windenergie op plekken waar het wel kan zonder daarbij bewoners te belasten.

Regels die ooit bedoeld waren om de natuur te beschermen, zoals het Gelders natuurnetwerk en ecologische hoofdstructuur staan nu misschien duurzaamheid in de weg. Dat kunnen we niet alleen, maar zullen we samen met de provincie, landelijk en ook op Europees niveau aan de orde 

moeten stellen. De kracht van Apeldoorn is dat we als grote stad met een goede ligging gehoord worden.

Het college zal met een windvisie komen en de VVD zal daarbij hard meedenken over manieren om onze doelen te kunnen halen met zo min mogelijk nadelige effecten voor onze bedrijven of inwoners. Hier willen we zelf invloed op te houden en niet op een aanwijzing wachten.

Daarnaast liggen er mooie kansen in de Cleantech Regio, omdat we nu niet weten wat de energie van de toekomst zal zijn.

Voor nu gaat het “voor de wind” met ons financieel herstel, maar we zijn er nog lang niet. Dat blijkt uit de opkomende tekorten in de zorg, waar ook duurzame inzetbaarheid van belang is.

Dat betekent vooral keuzes maken in wat we NU doen.

We willen niet met geld gaan strooien, maar keuzes maken die ervoor zorgen dat Apeldoorn haar kracht behoudt op weg naar 2030. Al ons beleid wordt doorgenomen om te kijken wat niet meer hoeft en hoe het anders kan.


Zodat Apeldoorn NU krachtig vooruit kan met alle kansen voor de toekomst! VOOR EEN vrije, veilige en welvarende GEMEENTE WAAR JE THUIS BENT


Namens de Apeldoornse VVD,

Jenny Elbertsen