Apeldoorn, waar je thuis bent

En waar je thuis bent, wil je je ook veilig voelen, vindt de VVD. Veiligheid is absoluut een belangrijke taak van de gemeente. Daarom vragen we hier ook voortdurend aandacht voor. Zo ook afgelopen weken. In de gemeenteraad zijn we druk geweest met de veiligheidsanalyse van onze gemeente en het veiligheidsplan, wat daaruit volgt. Een deel binnen het veiligheidsbeleid is vastgelegd, maar als raad kunnen we extra accenten leggen.

In het veiligheidsplan maken we als raad keuzes. Keuzes waar we de komende vier jaar (2019-2022) extra aandacht aan willen geven en extra op willen inzetten. Deze keuzes zijn belangrijk, met name om op die manier extra te prioriteren. Neemt niet weg dat het gehele veiligheidsbeleid van belang is om prioriteit aan te blijven geven. Inwoners, bezoekers, maar ook toeristen, moeten zich veilig kunnen voelen in onze mooie gemeente. De prioritering die we nu hebben vastgesteld naar aanleiding van de veiligheidsanalyse is wat de VVD betreft een mooie extra impuls om op deze vier onderwerpen extra inzet te plegen. Ik zal ze nader toelichten.

In het vorige integrale veiligheidsplan Apeldoorn zaten ook een viertal thema's die geprioriteerd zijn. Extra inzet helpt! Aangezien met name rondom high impact crimes, de cijfers zijn gedaald. Dat is goed om te zien! Dat neemt niet weg dat het aandacht blijft vragen, als belangrijk onderdeel van het reguliere beleid. Hier hoeft nu geen extra impuls aan gegeven te worden, door het als prioriteit te noemen. De VVD is wat dat betreft trots dat dit thema zo goed gaat in Apeldoorn! Maar uiteraard blijven we hier de vinger goed aan de pols houden, aangezien het goed moet blijven gaan!

Daarnaast vindt de VVD het van belang dat toeristen zich veilig voelen in Apeldoorn. Een van onze strategische doelen is het willen zijn van een 'toeristisch toplandschap'. Een veilige omgeving voor toeristen hoort daarbij, wat de VVD betreft. Hier hebben wij wederom aandacht voor gevraagd, mede in het licht van de prioritering van de veiligheidsthema's. De VVD heeft een toezegging van de burgemeester gekregen, dat dit thema goed geborgd is in het programma 'vitale vakantieparken'. Veiligheid, op met name vakantieparken, is daarin goed meegenomen. We blijven dit als VVD goed volgen en waar nodig aandacht voor vragen als we geluiden horen dat het niet goed gaat!

Als raad hebben we verder gesproken over de andere vier prioriteringen die zijn voorgesteld. Als eerste sociale kwaliteit: overlast in de buurt, wijk, of dorp. Een belangrijk thema. Aangezien je woonomgeving veilig en heel moet zijn! Wat de VVD betreft dus goed om deze als prioriteit aan te merken. Daarnaast jeugdcriminaliteit / probleemjongeren; ook dit kunnen wij als VVD onderschrijven. Hier moet een extra impuls aan gegeven worden. Jeugdcriminaliteit groeit in Apeldoorn, daarnaast is ook hierin de koppeling tussen zorg en veiligheid van belang. Als derde prioriteit is de georganiseerde criminaliteit / ondermijning aangedragen. Dit is landelijk gezien een belangrijke prioriteit, waar we als gemeente aan mee zullen moeten werken. Onvermijdelijk om dit op te nemen als prioriteit en de VVD staat hier volledig achter. Belangrijk om te vermelden is dat we ook aandacht hebben gevraagd voor ondermijning als rode draad door alle thema's heen. Ook hierin is toegezegd dat dit de bedoeling is en dat dit gaat gebeuren. Dus ook in thema's die wij niet geprioriteerd hebben. Mooi! Tot slot, eveneens een onvermijdelijke in deze veranderende samenleving; de digitale criminaliteit. Dit neemt, ook in Apeldoorn, toe. Echt belangrijk om hier een extra impuls aan te geven om dit aan te pakken. De VVD ziet dit ook en steunt dit van harte!

Kortom; een mooie prioritering voor de komende vier jaar, waar we als VVD goed op blijven sturen en bijsturen waar nodig! Op weg naar een Apeldoorn waar iedereen zich thuis voelt en zich veilig voelt!


Tim Kamphuis