De VVD maakt zich hard voor windenergie, daar waar het wel waait.

De VVD maakt zich hard voor windenergie, daar waar het wel waait 

(Programma VVD Apeldoorn 2018-2022)


Grote windturbines bij woonwijken en in buurtschappen veroorzaken overlast door uitzichtvervuiling, slagschaduw en geluidsoverlast.

We zijn ons ervan bewust dat we onze doelen wel zullen moeten halen en houden het liefst regie op waar deze dan moeten komen zonder dat als gevolg van een aanwijzing van de provincie turbines gedwongen komen op plekken waar het volgens het onderzoek wel kan maar waar mensen er last van hebben als ze thuis zijn.

Er zijn nu  belemmeringen als gevolg van het Gelders Natuur Netwerk en de Ecologische Hoofdstructuur.

De Apeldoornse VVD zou graag willen dat onderzocht wordt of het mogelijk is windturbines op afstand van woningen te plaatsen in gebieden waar het nu door natuurbescherming niet mogelijk is en dan langs de A1 of A50.


Vragen


Welke potentie ziet uw fractie voor windenergie in Apeldoorn?

We zien ontwikkelingen op het gebied van windenergie die mogelijk een alternatief zijn voor grote turbines. We willen liever niet dat turbines mensen hun woongenot afneemt. Liever zien we deze daar waar het waait en waar mensen die overlast niet hebben. Verder vol inzetten op alternatieven om duurzame energie op te wekken die effectiever zijn en minder belastend. Windturbines kunnen relatief tijdelijk zijn.


Welke stappen zal Apeldoorn wat uw fractie betreft moeten zetten op weg naar  duurzaamheid en energieneutraliteit?

Je kan m.b.t. duurzaamheid Apeldoorn niet stand alone beoordelen. Je moet kijken naar het grote geheel. Duurzaamheid betekent ook zorgen voor groen die de longen zijn van Nederland. Wonen werken en welzijn moeten ook een plek krijgen in en om Apeldoorn. Kortom we zoeken naar de beste mogelijkheden op de beste plekken om alles te verwezenlijken. 

Alle gemeenten zullen stappen moeten zetten, dus Apeldoorn ook. We zien verduurzaming als economische kans en de waarheid van vandaag is niet de werkelijkheid van morgen. Vooral samen optrekken in de Cleantech Regio wat ons betreft. Er zal nog veel ontwikkeld worden wat kansen biedt voor ondernemers en medewerkers. In Apeldoorn hebben we een aantal grotere bedrijven die zich richten op techniek die een mooie bijdrage kunnen leveren.

Daarnaast zullen we het voor mensen makkelijk en aantrekkelijk moeten maken om te verduurzamen. (Niemand droomt van een goede financiering om een opgelegd doel te halen maar mensen willen wel graag een warm comfortabel huis en zo laag mogelijke woonlasten en een goede toekomst voor hun kinderen. )

Niet voor niets is duurzaamheid een van de topprioriteiten in ons bestuursakkoord.


Als u een rol ziet voor windenergie, op welke termijn zullen daar dan concrete stappen voor gezet moeten worden?

De belemmeringen die gelden op de Veluwe dienen z.s.m. te verdwijnen. Met mede bestuursorganen belemmeringen gelegen in Gelders Natuur Netwerk en de Ecologische Hoofdstructuur opruimen.

Maatregelen die bedoelt waren als bescherming natuurlandschap staan wat ons betreft duurzaamheidsambities teveel in de weg. Dus met natuurorganisaties en overheden inventariseren welke belemmeringen dit zijn en deze waar mogelijk wegnemen


Bij het wind-debat in 2017 sprak een raadsmeerderheid uit dat plaatsing van turbines hier aan normen moet voldoen die verder gaan dan de wettelijke vereisten. Hoe kijkt uw fractie daar nu tegenaan?

De VVD was en is voor het stellen van voorwaarden bij het plaatsen van windmolens in de bebouwde omgeving. We wensen een voorbereidingstraject van een initiatiefnemer zoals dat straks onder de Omgevingswet voor alle vergelijkbare initiatieven gaat gelden. Dat wil zeggen: een optimaal draals gevolg vanlak bij direct betrokkenen. Zo nodig zullen natuurbeschermingsmaatregelen moeten worden aangepast om turbines langs de snelwegen mogelijk te maken.


Wat zijn wat u betreft geschikte locaties voor het plaatsen van windmolens?

Langs de snelwegen over de Veluwe, op industriegebieden en daar waar initiatiefnemers er in de buurt in slagen voldoende draals gevolg vanlak te krijgen. We zien de beantwoording door het college tegemoet hoe realistisch alternatieven zijn om onze doelstellingen te halen. Op welke wijze kan dat zonder overlast? Wat is daar voor nodig? 


Als u verder nog iets kwijt wil over dit thema, meld het dan gerust.

Bij windenergie kan ook zeker worden gedacht aan andere vormen dan windmolens, zoals vortex turbines, horizontale turbines en vliegers.