MPB 2020 - 2023

Bij de start van deze periode is nadrukkelijk gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. Dit geeft ruimte om samen op weg te gaan. In ons tweede politiek jaar zijn wij geconfronteerd met enorme tekorten op jeugd en WMO. In deze begroting zijn er vele bezuinigingen op diverse thema’s maar hoofdzakelijk binnen het sociaal domein. Helaas zijn deze maatregelen onvoldoende en wordt de OZB verhoogd. Hier balen wij als VVD enorm van. We willen echter ook niet de hele stad op slot zetten en alle geweldige plannen in de koelkast. Dus rest ons niets anders dan in deze beslissing mee te gaan. Wel wijzen we middels een motie op het kostenbewustzijn binnen de jeugdzorg.

De begroting is goed afgewogen en straalt ondanks deze bezuinigingen en de OZB verhoging ook positivisme uit. Er is en blijft ruimte voor beleid en investeringen in ons strategische doelen zoals:

Veiligheid

De VVD is tevreden met de prioritering zoals deze is aangegeven in het nieuwe veiligheidsplan voor de komende jaren. We blijven de vinger leggen op veiligheid in vakantieparken. Het opknappen van deze parken en zorgvuldig omgaan met permanente bewoning levert veiligheid voor de toeristen op deze parken. Smart-city technieken willen we inzetten voor een veiligere stad en met name de binnenstad. Hoewel uit de feiten blijkt dat Apeldoorn een relatief veilige stad is wordt dit niet altijd zo ervaren. Subjectieve veiligheid is dus een groot goed. Samen met het onderwijs (veiligheid) streven we naar een veiligere stad.

Wonen

Wij hebben een motie ingediend voor flex woningen en blijven kritisch naar het aantal te bouwen woningen. Wonen voor iedereen is voor de VVD heel belangrijk. We doen mee met de operatie Steenbreek omdat in stedelijk gebied de hittestress toeneemt, problemen zijn met afwatering etc. Voor de VVD is het belangrijk dat inwoners zich prettig voelen in hun leefomgeving.

Mobiliteit

Een tunnel aan de Laan van Osseveld. Een goede doorstroming door verbreding van de Europaweg. De aanpak van de ring. Afspraken over emissie loze bevoorrading. Kortom mobiliteit ter bevordering van doorstroom en daarmee economisch perspectief vinden wij als VVD belangrijk.

Economie

Het realiseren van meer bedrijventerreinen. Het vitaliseren van bedrijventerreinen. Onderwijs om aan te laten sluiten bij de vraag van ondernemers. Het ontwikkelen van nieuwe innovatieve ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid voor ondernemers. Inspraak voor ondernemers bij nieuw beleid. Kortom de VVD is en blijft zich hard maken voor ondernemers.

Duurzaamheid

De VVD is positief over de investeringen in een duurzame en groeiende economie. Bij het beleid is duurzaamheid altijd een belangrijk onderdeel om zo een te werken aan een duurzame samenleving.

Gemeentelijke bestuurders en wij als fractie luiden in Den Haag de noodklok over de financiële situatie bij jeugd en WMO. De VVD zet zich in om dit aan te pakken en in de toekomst OZB verhogingen te voorkomen. Net als u balen wij enorm dat wij deze belofte niet na hebben kunnen komen. Waar wij ons verder hard maken voor een bloeiende en gezonde, veilig stad waar welzijn en welbevinden op hoog niveau staat, maken wij ons ook druk over financiën. Wij hopen volgend jaar met betere cijfers te kunnen komen.