Het groen blauwe hart van Ugchelen.

Er is een visie tot stand gekomen samen met de Dorpsraad Ugchelen en de ondernemersvereniging Ugchelen Plaza en gepresenteerd aan de bewoners en ondernemers van Ugchelen. Een groot participatie traject is opgestart.  Inloopavonden, avonden van de dorpsraad, participatie op de straathoek door de gemeente. Onze wethouder Joon heeft met een tafel in het dorpshart van Ugchelen, veel inwoners gesproken en als VVD zijn wij nauw betrokken geweest bij de diverse participatie trajecten in Ugchelen.  Alle reacties zijn meegenomen in een flyer en binnen heel Ugchelen is deze verspreid.

Als VVD zijn wij ons als jaren bewust dat een visie waarbinnen het dorpshart van Ugchelen (zowel op economisch als op maatschappelijk gebied) en de directe omgeving zich verder kan ontwikkelen van belang is. Apeldoorn is naast een stadscentrum ook een groot buitengebied met 11 prachtige dorpen, waar wij ons als VVD hard voor maken.

 Van het grootste belang is om met name op de onderdelen comfortabele gezinsstad, leefbaarheid dorpen en voorzieningen in de buurt op goed niveau te houden. In Ugchelen is rekening gehouden met het vergroenen van een groot verblijfplein en de omgeving aan de beek aan te passen. Hergebruik van karakteristieke plekken en padden geeft continuïteit aan de dorpsgeschiedenis.

Een bundeling van de wensen/ideeën/mogelijkheden vanuit het dorp in een visie die draagvlak heeft bij alle betrokken partijen, draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp en is toekomstbestendig.  De VVD volgt de ontwikkelingen en is zeer tevreden met het gelopen participatietraject. Een prachtig dorpshart zal leiden tot een goed economisch klimaat voor Ugchelen.

Op 23 april heeft de  gemeenteraad ingestemd met deze visie en kunnen we verder bouwen aan een bruisende stad.

 Stefani Hilferink raadslid