Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2021

(Gesproken tekst geldt) Een warm hart en een uitgestoken hand voor ieder die dat nodig heeft. In deze tijd is dat harder nodig dan ooit. Het afgelopen jaar blijkt dat dat zomaar voor iedereen kan gelden. Zoiets kleins als een virus gooit ineens ieders leven op zijn kop. Zoiets kleins met zoveel impact op het leven en welbevinden van mensen.

Een warm hart en een uitgestoken hand voor ieder die dat nodig heeft. In deze tijd is dat harder nodig dan ooit. Het afgelopen jaar blijkt dat dat zomaar voor iedereen kan gelden. Zoiets kleins als een virus gooit ineens ieders leven op zijn kop. Zoiets kleins met zoveel impact op het leven en welbevinden van mensen.

We hebben gezien hoe mensen voor elkaar opstaan en klaarstaan. En ook de gemeente heeft bijgedragen wat ze kon om klaar te staan voor mensen en ondernemers die dat nodig hebben.

We herkennen ons in de zorgen die het college deelt, maar het college mag ook trots zijn om wat zij met fikse tegenwind toch hebben weten te bereiken. De VVD is dat zeker! Wat de VVD fractie betreft is het goed dat ook de gemeente klaar heeft gestaan voor mensen die dat nodig hebben. Dat dat verder gaat dan een sociaal domein blijkt nu maar weer. Daarom zijn we blij met het hernoemen van het sociaal domein naar maatschappelijke ondersteuning, van hangmat naar springplank.

De Raad heeft in deze roerige tijd een visie voor de gemeente durven vaststellen. Ook dat is de kracht van Apeldoorn! Mijn complimenten hiervoor.Met de investeringen die we doen voorkomen we dat mensen in de hangmat terecht komen. Door huizen te bouwen kan er in plaats daarvan een bed in een slaapkamer staan. Bouwen bouwen bouwen is niet alleen een kwestie van stenen stapelen. Door te bouwen werken we aan Samen Leven en vinden mensen hun thuis!

Wonen

In de trendanalyse zien we dat de Apeldoornse bevolking groeit. Logisch want we zijn een prachtige gemeente om te wonen, ondernemen en recreëren. Met Apeldoorn 2040 gaan we uit van 180.000 Apeldoorners en dorpelingen. Daarvoor zijn minimaal 12.500 woningen nodig en die prop je niet in de bestaande wijken en dorpen als je het unieke karakter van onze gemeente wil bewaren. We zijn dan ook blij met de ontwikkelingen en plannen die het college stelt. Meedoen met de woondeal en verder in gesprek in de regio om de kracht van Apeldoorn te behouden.

Ruimte / duurzaamheid

Terecht worden in de voorjaarsnota de zorgen rondom stikstof en duurzaamheid genoemd. Er ligt een enorme uitdaging de doelen binnen gestelde grenzen haalbaar en betaalbaar te houden. De VVD zal dan ook met een voorstel komen om dit voor onze inwoners te realiseren.
We willen een duurzame gemeente zijn omdat wij ook onze verantwoordelijkheid hebben voor toekomstige generaties.

Tegelijkertijd vraagt dit om slim omgaan met de ruimte.
Er moet ruimte blijven om succesvol te ondernemen, ook voor onze boeren zodat mensen die thuis zijn in Apeldoorn ook dichtbij huis een baan kunnen vinden en de buiken gevuld.

We merken dat de Regionale Energiestrategie veel reacties en zorgen oproept bij inwoners en ondernemers. We zullen de energiemix moeten herzien nu windenergie nauwelijks mogelijk blijkt. We willen onze omgeving immers niet vol leggen met zonneparken.
We moeten iedereen betrekken bij de plannen die er zijn om zo doelen te halen op een aanvaardbare manier. Hiervoor is een goede samenspraak noodzakelijk in de Cleantech regio en het mensen makkelijk maken hun huis of bedrijf te verduurzamen.

Ondernemen

Er zijn mooie stappen gezet in de samenwerking met onze ondernemers die voor die banen zorgen. Tijdens corona heeft de gemeente Apeldoorn meer gedaan dan inzetten op landelijke regelingen, maar haar ondernemers met raad, daad en geld ter zijde gestaan. Ook hier is de VVD trots op.

Deze samenwerking en praktische steun zetten we graag voort!
De binnenstad en buurtwinkelcentra krijgen een impuls met Apeldoorn parkstad en vitale wijken, Tegelijkertijd houden we met redelijke groei ook de leefbaarheid van de dorpen en het voorzieningenniveau op peil.

Veiligheid (safety and security)

Want in een leefbare en vitale omgeving voel je je veilig. Helaas zijn er ook mensen die wat minder gebaat lijken te zijn bij veiligheid. De VVD is dan ook blij met cameratoezicht en bodycams.

Dat is goed voor onze inwoners, toeristen, maar ook onze handhavers.
Om de veiligheid van onze hulpverleners te kunnen waarborgen.
Daarom blijft het voor de VVD noodzakelijk om middels effectief cameratoezicht te kijken naar het verminderen van de criminaliteit en de pakkans te vergroten.

Zorgen zijn en blijven er ook zeker rondom veiligheid, ik noemde net al onze toeristen. Belangrijk om onze parken, campings en buitengebied, veilig te houden en te weten wat er plaatsvindt.
Het ondermijningsrisico is groot op een vakantiepark, dat is zorgelijk. Hier moeten oplossingen voor komen!

En hoe mooi is het dat in Apeldoorn oplossingen worden bedacht die voor heel het land ( en zelfs daarbuiten) oplossingen gaan bieden voor deze vraagstukken. Want met de digitalisering komen buitenlandse criminelen zo ieders huiskamer binnen.

We zijn supertrots dat Apeldoorn safety and security gemeente zal zijn met aandacht voor het ontwikkelen van middelen gericht op het vergroten van veiligheid op de pc’s en mobieltjes van mensen, maar ook ingezet kan worden om ondermijning tegen te gaan met behulp van drones.

Tegelijkertijd willen wij het gesprek aangaan wat dat betekent voor mensen en welke keuzes de overheid te maken heeft als het gaat om verdere digitalisering, cybersecurity en privacy.

Mobiliteit

Naast de digitale weg is verkeer over de weg een kerntaak van de gemeente. Om veilig van je huis naar school, werk of vrienden te gaan zal je je moeten verplaatsen wegen of paden. Deze moeten schoon heel en veilig blijven.

Wij hebben jarenlang gepleit voor de tunnel aan de laan van Osseveld die eindelijk gepland is. Wij pleiten er voor ook een tunnel aan de laan v spitsbergen te plannen.

Met het stadspark Apeldoorn, in de binnenstad, zetten we mooie stappen om het verkeer daar zo duurzaam als mogelijk te laten zijn. De auto te gast, de fietser uit de binnenstad; zorgen voor een stadspark waar je kunt wandelen,sporten, maar waar je ook met de auto nog steeds goed kunt komen. Voor dit laatste zullen we als VVD met concrete voorstellen komen. Net als bij het autovrij maken van het Leienplein.

Overal wordt het drukker op de Apeldoornse wegen, er zijn een aantal plekken die er zorgelijk uitspringen; de Kalverstraat, de laan van de mensenrechten, maar ook het kruispunt bij ons nieuwe winkelcentrum Anklaar.
Voor fietsers en voetgangers zijn er plekken in de gemeente waar oversteken een uitdaging is. Wat de VVD betreft pakken we die locaties aan!

Zorg / welbevinden / jeugd

De VVD-fractie wil graag goede zorg voor diegenen die dat echt nodig hebben. Dus meer normaliseren en meer preventie zodat vooral lichte zorg afgeschaald kan worden. Daar waar zware zorg nodig is deze tijdig inzetten zodat mensen niet van het kastje naar de muur gaan. Dit college heeft hierin een goed beleid gevoerd waarbij maatschappelijke ondersteuning wordt geboden terwijl de kosten, na een aanvankelijke kostenstijging, goed in de greep konden worden gehouden.
De eenmalige bijdrage vanuit het rijk, begroot op zo’n 13 miljoen euro, kan daarom worden aangewend om de tekorten te lenigen zodat meer geld vrijkomt voor lastenverlichting en uitgaven voor een goede, veilige en schone leefomgeving.

Leven / vitaliteit / participatie

Een sterke betrokken overheid draagt bij aan welbevinden van onze inwoners.
De VVD vindt dat iedereen daarbij uitgenodigd moet worden om mee te doen en verwacht dat mensen daar aan bijdragen. De nieuwe besluiten rondom participatie juichen wij toe en daar gaan we graag samen met inwoners verder mee. Meer regelruimte voor inwoners en borgen van bet recht hit te dagen!

Een mooie groene en levendige gemeente nodigt ook gasten uit om langs te komen. Met onze topattracties en koninklijke uitstraling zit het wel goed.
Meer en meer trekken we samen met ondernemers en inwoners op en dat blijven we doen. De Veluwe Zonering is een zorg maar we doen er alles aan om hier onze prachtige “achtertuin” bereikbaar en toegankelijk te houden.

Apeldoorn is geen eiland, maar bevindt zich in een dynamische omgeving en (Eur-) regio. De VVD is erg tevreden met de inzet van dit college en onze raad de banden met anderen te versterken. Wij pleiten er dan ook voor deze inspanningen waar nodig te vergroten.
We hebben gemerkt dat onze plannen ook anderen aanspreken waardoor ook de kosten van de uitvoering door mede- overheden gedragen worden. Top!

Financien

Het door de VVD beoogde doel gezonde financiële huishouding is gerealiseerd. Deze gezonde huishouding willen we door juiste investeringen verder versterken.

De lat ligt hoog en de zorgen zijn pittig. Tegelijkertijd hebben we gemerkt dat de keus te investeren toen het spannender werd een goede was. We zijn het dan ook eens met het aanleggen van een bestemmingsreserve om ontwikkelingen in onze stad mogelijk te blijven maken.

Ook moeten we de reserve blijven vullen met de incidentele meevallers. We lezen immers dat het risico bestaat dat de zorg alle groei zal opnemen waardoor we per saldo een tekort hebben om de andere programma’s te laten meekomen in de ontwikkeling. Goed om naar het rijk te kijken maar zeker ook de hand in eigen boezem te steken en maatregelen te nemen.

De VVD wil in de begroting de lasten gelijk houden. Meer geld in de portemonnee van onze inwoners betekent dat zij meer kunnen uitgeven in Apeldoornse winkels en op Apeldoornse terrassen. Dit is goed voor onze lokale ondernemers.
De VVD zal daar op blijven letten en indien mogelijk in de begroting ook op zoek gaan naar lastenverlichting.

Een warm hart en uitgestoken hand....Dat doen we niet alleen maar samen!
In onze parkachtige gemeente waar bomen de skyline bepalen, maar ook ruimte is om te wonen, werken, ondernemen en ontspannen in een omgeving die er is voor mensen, met zorg voor de omgeving waarin we dat doen.

Namens de Apeldoornse VVD,

Jenny Elbertsen